MK | AL | EN

DEKLARIMI I PUNËTORËVE SI TEPRICË TEKNOLOGJIKE

Gjatë çregjistrimit nga marrëdhënia e punës për arsye afariste, punëdhënësi detyrimisht paraqet:

- Vendimin për numrin, përkatësisht përqindjen (%) e të punësuarve, punësimi i të cilëve do të ndërpritet për arsye afariste dhe;

- Njoftimi i profesionit të personave, punësimi i të cilëve do të ndërpritet për arsye afariste.

Dokumentet paraqiten nëpërmjet arkivit të qendrës përkatëse të punësimit, të paktën 30 ditë, pra 60 ditë para përfundimit të punësimit të tyre.

Pas përfundimit të afatit ligjor, kryhet çregjistrimi duke dorëzuar:

- Njoftimin dhe Vendimin (arkivuar dhe vërtetuar);

- vendimin / vendim për ndërprerjen e marrëdhënies së punës (me nënshkrim për pranim nga punonjësi të cilit i referohet);

- Autorizim i një personi të përgjegjshëm me listë të personave që i çregjistron;

- formularë elektronik M1 / ​​M2 të shtypur nga sistemi.

  

ÇREGJISTRIM NGA MARRËDHËNiA E PUNËS PËR ARSYE AFARISTE DHE MARRJA PËRSIPËR NGA NJË PUNËDHËNËS TJETËR 

Lënia e një pune për arsye afariste dhe marrja përsipër nga një punëdhënës tjetër


Gjatë çregjistrimit nga puna për arsye afariste dhe marrja e përsipër nga një punëdhënës tjetër, nevojiten dokumentet e mëposhtme:

- Formular pushimi nga puna për arsye afariste, siç vijon më poshtë:

       -njoftim nga punëdhënësi i mëparshëm,

       -vendimin për ndërprerjen e punësimit nga punëdhënësi i mëparshëm dhe

       - marrëveshja e marrjes në dorëzim, e nënshkruar dhe e verifikuar nga të dy punëdhënësit,

- Formular PPR (nga punëdhënësi i ri);

- autorizimi i një personi të përgjegjshëm me listë të personave që i çregjistron dhe

- formular elektronik M1 / ​​M2 të shtypur nga sistemi.

Të gjitha dokumentet e nevojshme verifikohen në arkivin e qendrës së punësimit, pas së cilës në të njëjtën ditë ndërpritet marrëdhënia e punës me punëdhënësin e mëparshëm, d.m.th regjistrohet punësimi me punëdhënësin e ri.