MK | AL | EN

NDËRMJETËSIMI GJATË PUNËSIMIT

Ndërmjetësimi gjatë punësimit në vend dhe jashtë vendit kryhet nga Agjencia e Punësimit.

Ndërmjetësimi gjatë punësimit kryhet flas, nga agjencia, dhe kryhet në mënyrë të paanshme në kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me Ligjin e Punësimit dhe të Sigurimit në rast të Papunësisë.

Punëdhënësi mund të plotësojë nevojën për punonjës nëpërmjet ndërmjetësimit të agjencisë, duke referuar një person për punësim nga të dhënat e të papunëve te punëdhënësi.

Ndërmjetësimi gjatë punësimit synon të ndihmojë punëdhënësin që t’i plotësojnë vendet e lira të punës me punëtorë të kualifikuar, të ndihmojë të papunët dhe punëkërkuesit e tjerë të gjejnë punë.

Punëdhënësi fillon ndërmjetësimin për punësim duke paraqitur një kërkesë për nevojën e një punëtori në qendrën e punësimit në territorin e së cilës është selia e punëdhënësit, dmth vendi i punës së punëdhënësit.

Kërkesa për nevojën e një punëtori përmban kushtet e kërkuara për vendin e punës dhe mënyrën e plotësimit të vendit të lirë të punës.

Agjencia e Punësimit, në bazë të nevojës së paraqitur për një punëtor, referon të papunë te punëdhënësi nga evidenca e të papunëve dhe për secilën nevojë të paraqitur për punëtor, me kërkesë të punëdhënësit, agjencia rekomandon një deri në pesë të papunë për zgjedhjen e një punëtori.

Agjencia e Punësimit, gjatë kërkimit të të papunëve nga të dhënat e të papunëve, me qëllim që t'i referojë ata në një bisedë me punëdhënësin, gjithmonë merr parasysh kushtet e kërkuara për vendin e punës së përcaktuar në kërkesën për nevojën e një punëtori.

Përderisa nuk bën një përzgjedhje nga personat e referuar, punëdhënësi e informon agjencinë për arsyet e moszgjedhjes, me anë të së cilës agjencia i ofron punëdhënësit një punëtorë nëpërmjet trajnimit, rikualifikimit ose trajnimit shtesë dhe pëlqimin e tij për masat që do të ndërmerren për të ofruar nevojën për një punëtor.