MK | AL | EN

ORIENTIMI PROFESIONAL

Orientimi profesional është ndihma që Agjencia u ofron të papunëve dhe punëkërkuesve të tjerë për zgjedhjen e një profesioni ose punësimi përmes testimit, intervistës dhe informimit për nevojat e disa profesioneve dhe për mundësitë për punësim.

Orientimi profesional përfshin gjithashtu këshillimin individual gjatë zgjedhjes së një profesioni sipas dëshirave, interesave dhe aftësive të njerëzve për një profesion të veçantë sipas nevojave dhe mundësive të tregut të punës.

Udhëzimi profesional u sigurohet personave të papunë, nxënësve, studentëve, punonjësve dhe personave me aftësi të kufizuar, kur kjo është e rëndësishme për zgjedhjen e tyre të profesionit dhe zhvillimit profesional.

Për nxënësit e viteve të fundit të arsimit fillor dhe të mesëm, Agjencia dhe institucionet kompetente në fushën e arsimit, organizojnë këshillime për zgjedhjen e një profesioni nëpërmjet ligjëratave nga profesionistë, duke vizituar ekspozita, shfaqje filmash, ndërmarrje të lidhura me punësimin, institucione etj.

Pas këshillimit dhe testimit individual për zgjedhjen e një profesioni bazuar në cilësitë e veçanta, njohuritë, interesat dhe prirjet e studentit, Agjencia rekomandon zgjedhjen e llojit më të përshtatshëm të profesionit.

Aktivitetet e orientimit profesional në qendrat e punësimit mund të ndahen në këtë mënyrë:

1. Informimi për karakteristikat e profesioneve, mundësitë për vazhdimin e arsimit të mesëm dhe të lartë, nevojat e disa profesioneve dhe mundësitë e punësimit;

2. Orientimi dhe këshillimi profesional - këshillimi i bazuar në shqyrtimin e interesave profesionale, aftësive dhe karakteristikave të tjera të personit;

3. Përzgjedhja profesionale - përzgjedhja e kandidatëve për trajnim, rikualifikim ose trajnim shtesë dhe ndihmë për punëdhënësit në përzgjedhjen e kandidatëve për punësime të reja.

Shërbimet për orientim profesional janë pa pagesë.