Закони

Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност

Закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на претпријатијата со доминантна сопственост на државата

Закон за административни службеници

Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за работните односи

Закон за евиденциите од областа на трудот

Закон за вработување на инвалидни лица

Закон за вработување и работа на странци

Закон за практикантство

Закон за младински додаток

Закон за општата управна постапка