Овластени лица за заштитено внатрешно укажување и податок за овластените лица во АВРСМ:

Ирена Тешик -Раководител на Одделение за вршење ревизија на законитоста на работата и

Едвин Муковиќ вработен -Раководител на Одделение за имотно-правни работи

Email: ukazuvaci@av.gov.mk

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА