Previous Next
Прегледај ги сите огласи
Previous Next
Прегледај ги сите огласи
Почутувани ,
Согласно ИПА проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а имплементиран од страна на Агенцијата за Вработување на Република Северна Македонија на ден 05.08.2020 година Агенцијата за вработување на РСМ во дневните весници во дневните весници СЛОБОДЕН ПЕЧАТ и КОХА објави Јавен повик за спроведувачи на услуги за Психосоцијална Поддршка . 
Процедура и рок за аплицирање 
Комплетното тендерско досие во електронска форма е достапно единствено пополнување на формулар за апликација кој може да се најде на веб страните на Агенцијата за вработување (АВРСМ) www.av.gov.mk  и на Министерството за труд и социјална политика (МТСП):  www.mtsp.gov.mk. 
Формуларот за апликација скениран во pdf формат треба да се испрати на следните е-меил адреси: magdalena.bunteska@av.gov.mk и ipa4esarnm@gmail.com
Рокот за поднесување на понудите е среда, 23 септември 2020 до 15:00 часот.  


повеќе...

СООПШТЕНИЕ

📌 Редовното пријавување на невработените лица на 30 дена односно 6 месеци (вклучувајќи ги и корисниците на паричен надоместок и корисниците на социјална парична помош) е запрено, се до истекот на важење на донесените мерки за заштита од коронавирус инфекцијата и истото ќе биде оправдано.

📌 Лицата на кои им престанал работениот однос во изминатиов период на важење на мерките, како и оние лица кои првпат треба да се евидентираат како невработени лица, може да се пријават во надлежните Центри за вработување.

  За сите дополнителни прашања, може да не контактирате на телефонскиот број (02) 3111850, електронскта пошта info@av.gov.mk, како и на нашата facebook страна.

сите настани

Посебен фонд за инвалидни лица за 2020 Година

Детали

Пазар на труд


Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе


Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе


Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 2020

за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020

Оперативен план

Оперативен план - брошура