Previous Next
Прегледај ги сите огласи
Previous Next
Прегледај ги сите огласи

Скопје,18.02.2020

II Обука за Советници за работодавачи

Педесетина вработени од 30-те центри за вработување денес учествуваа на вториот дел од обуката за советници за работодавачи, во организација на UNDP MK.
Нашата главна улога на пазарот на трудот е успешно да ги поврзуваме понудата и побарувачката на работната сила, односно невработените лица со работодавачите.
За таа цел, потребно ни е детално познавање на работодавачите во општините, да воспоставиме взаемен однос на соработка, да бидеме препознаени како партнери кои ќе им помогнат во изнаоѓање на потребната работна сила и пополнување на слободните работни места.

сите настани

Посебен фонд за инвалидни лица за 2020 Година

Детали

Пазар на труд


Анализа на слободни работни места по центри за вработување, дејност на фирмите и најбарани 25 занимања

Повеќе


Анализа на бројот на невработени лица по центри за вработување, полова структура и образование

Повеќе


 Анализа на потреба од вештини на пазарот на трудот.

Повеќе

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН 2020

за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020

Оперативен план

Оперативен план - брошура