Анекс на договор во Договорот за јавна набавка на работи -  Реконструкција на Центар за вработување Тетово

Договор за набавка на посебни услуги за обука за напредни вештини од областа на информатичките технологии (со кофинансирање) за нелиценцирани спроведувачи на обуки

Договор за јавна набавка на стоки - моторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за јавна набавка на стоки - телефонски централи за потребите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на посебни услуги - услуги за обука за напредни вештини од областа на информатичките технологии

Договор за јавна набавка на услуги за масовно плаќање на кратки текстуални пораки за потребите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за јавна набавка на стоки - Моторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за јавна набавка на услуги - Метални архивски ормари за потребите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за јавна набавка на услуги - телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа за потребите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за јавна набавка на стоки - набавка со транспорт и истовар на пелети за потребите на затоплување на Центрите за вработување на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за јавна набавка на посебни услуги - превентивни систематски здравствени прегледи на вработените на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на стоки - информатичка опрема за потребите на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија

Договор за набавка на стоки - моторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на АВРСМ за центар за вработување Берово

Договор за набавка на стоки - моторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на АВРСМ за центар за вработување Куманово

Договор за набавка на стоки - средства за одржување хигиена - заштитни маски за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на стоки - средства за одржување хигиена - хемиски средства за чистење за потребите на АВРСМ 

Договор за набавка на посебни услуги - услуги за обука за напредни вештини од областа на информатичките технологии

Договор за набавка на стоки - масло за горење - екстра лесно масло за домаќинство 1 (ЕЛ-1) за потребите на затоплување на центрите за вработување

Договор за набавка на услуги - телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на услуги - набавка и монтажа на регулатор на притисок за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на работи - модернизација, санација и адаптација на објект - центар за вработување Куманово за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на услуги - осигурување на имот и моторни возила во сопственост на АВРСМ

Договор за набавка на услуги - поправка и сервисирање на лесни возила во сопственост на АВРСМ

Договор за набавка на посебни услуги - обуки за возачи за „Ц“ и „Д“ категорија

Договор за набавка на посебни услуги - обука за напредни вештини од областа на информатичките технологии

Договор за набавка на услуги - поправка и сервисирање на лесни возила во сопственост на АВРСМ

Рамковна спогодба за набавка на стоки - потрошни материјални за ласерски печатачи и мултифункционални машини во сопственост на АВРСМ

Договор за набавка на услуги за осигурување на имот и моторни возила во сопственост на АВРСМ

Договор за набавка на услуги за превентивно и адаптивно одржување на софтверското решение за севкупното работење, системската инфраструктураи мрежната околина на АВРСМ

Договор за набавка на стоки - електрична енергија за потребите на Центрите за вработување и Централната служба на АВРСМ

Договор за набавка на стоки - софтверски решенија за антивирусна заштита и менаџиран бекап за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на стоки - преносливи компјутери и резервно напојување за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на печатарски услуги за потребите на АВРСМ

Договор за јавна набавка на работи - Реконструкција, санација и адаптација на објект (простори) во Центар за вработување Берово за потребите на АВРСМ

Договор за јавна набавка на стоки - Масло за горење - Екстра лесно масло за домаќинство-1 (ЕЛ-1) за потребите на затоплување на Центрите за вработување на АВРСМ

Договор за набавка на посебни услуги - услуги за учење по електронски пат со интерактивни сесии за воведни обуки од областа на информациските технологии

Договор за јавна набавка на стоки - канцелариски материјали за потребите на АВРСМ 

Договор за јавна набавка на стоки - информатичка опрема за потребите на АВРСМ за ДЕЛ 3 од предметот за јавна набавка 

Договор за јавна набавка на стоки - информатичка опрема за потребите на АВРСМ за ДЕЛ 1 и ДЕЛ 2 од предметот на постапката зa јавна набавка

Договор за набавка на посебни услуги - услуги за обука за напредни вештини од областа на информациските технологии

Договор за јавна набавка на стоки - Средства за одржување на хигиена за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на телефонски услуги во јавна мобилна комуникациска мрежа за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на стоки - Печати и штембили за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на телефонски услуги на фиксна локација за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на стоки - моторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на АВРСМ за Центарот за вработување Берово

Договор за набавка на стоки - моторни бензини и дизелско гориво за службени возила во сопственост на АВРСМ за Центрите за вработување Кичево, Македонски Брод, Прилеп, Скопје и Централната служба

Договор за набавка на стоки - набавка со транспорт и истовар на пелети за потребите на затоплување на Центрите за вработување на АВРСМ

Договор за набавка на услуги за масовно праќање на кратки текстуални пораки за потребите на АВРСМ

Договор за набавка на услуги за пренос на податоци (широко-појасен пристап на интернет) за потребите на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Договор за набавка на канцелариски материјал

Договор за набавка на масло за горење - екстра лесно масло за домаќинство -1

Договор за набавка на услуги за превентивно и адаптивно одржување на софтверското решение за севкупното работење, системската инфраструктура и мрежната околина на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Договор за набавка на стоки - набавка со транспорт и истовар на пелети за потребите на Центрите за вработување

Договор за набавка на печатарски услуги за потребите на АВРМ

Договор за набавка на работи - санација на постоечки систем за греење со интегрирање на котел на био-гориво во Центар за вработување Берово

Договор за набавка на услуги за поправка на фотокопирни апарати и мултифункционални машини во сопственост на Агенцијата за вработување на Република Македонија во ДЕЛ 2 од предметот на договорот за јавна набавка: Поправка на мултифункционални машини тип XEROX

Договор за набавка на стоки - сервер и уреди за резервно напојување за потребите на АВРМ

Договор за набавка на услуги за поправка на фотокопирни апарати во сопственост на Агенцијата за вработување на Република Македонија

Договор за набавка на услуги - превентивни систематски здравствени прегледи на вработените на АВРСМ

Договор за набавка на услуги за ресертификација на систем за управување со квалитет согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015

Договор за набавка на стоки - потрошни материјали за ласерски печатачи и мултифункционални машини во сопственост на АВРСМ