Во согласност со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, обезбедена е јавност и отвореност во работењето на имателите на информации и се овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер

Службени лица за посредување информации од јавен карактер

Извештај за 2020 година

Извештај за 2021 година

Извештај за 2022 година