Список на корисници на финансиска поддршка за месец Февруари 2023 година