Резултати од анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во Република Македонија за 2018/2019 година

На ниво на Република Македонија во период од 6-12 месеци кај 1883 анкетирани работодавачи од приватниот сектор, се очекуваат да се реализираат 18 463 вработувања.