Скопје, 12.05.2020 година


#ШансаЗаСите

Оперативниот план на активните мерки и програми за вработување при Агенција за вработување и МТСП, во партнерство со UNDP MK, поддржана од Embassy of Switzerland in North Macedonia 2020 се имплементира приспособен на вонредните околности. Педесетина невработени лица од ранливи категории се работно ангажирани во 11 оштини како даватели на комунални услуги во услови на КОВИД-19. 

#СеГрижимеЗаСите