ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС И ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР за Програма за Советување и Мотивација – Менторска поддршка за   активација (интеграција) на корисниците на ГМП на пазарот на трудот

   

Реформата во системот за социјална заштита со воведувањето на Гарантирана Минимална Помош (ГМП), опфаќа засилено активирање на корисниците на ГМП. Проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” имплементиран од страна на Агенцијата за Вработување на Република Северна Македонија,  финансиран од Европска унија, треба да даде поддршка на новиот пристап за активирање, согласно со потребите на ранливите групи невработени лица, како што се корисниците на ГМП, како и други тешко вработливи лица (пр. долгорочно невработени лица, или лица кај кои постои ризик да бидат долгорочно невработени, лица со ниски квалификации, лица  кои се соочуваат со потешкотии да се вклучат на пазарот на трудот и други). Овие лица, ќе посетуваат интензивна индивидуална поддршка во еден подолг временски период, која што има за цел да им помогне на овие лица да ги надминат потешкотиите со кои се соочуваат при вработувањето, како и да им помогне во процесот на наоѓање на работа или самовработување.

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС И ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР за Програма за Советување и Мотивација – Менторска поддршка за   активација (интеграција) на корисниците на ГМП на пазарот на труд

APPLICATION FORM FOR RECEIVING THE TENDER DOSSIER For participating in the service  Counselling and Motivation Services - Mentorship support for activation (integration) of GMA recipients in the Labour Market