Интерен оглас бр. 01/2024 за пополнување на работно место со унапредување

Интерен оглас број 03/2023 за пополнување на работно место со унапредување

Oглас за координатор на програма за вработливост на ИПА Проект „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ 28.04.2023

Интерен оглас број 02/2023 за пополнување на работно место со унапредување

Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место со унапредување

Oглас за координатор на програма за вработливост на ИПА Проект „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ 21.10.2022

Oглас за координатор на програма за вработливост на ИПА Проект „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ 21.04.2022

Оглас за службеникот за мониторинг  на ИПА Проект „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“

Оглас за сметководител на ИПА Проект „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“

Интерен оглас број 02/2019 за пополнување на работни места со унапредување

Интерен оглас број 01/2019 за пополнување на работни места со унапредување

Интерен оглас број 01/2018 за пополнување на работни места со унапредување

Интерен оглас број 01/2022 за пополнување на работни места со унапредување