Ранг-листа на кандидати за обука и изработка на бизнис план за програмата Самовработување (претприемништво) 2024 година

повеќе

Ранг-листа на кандидати за обука и изработка на бизнис план за програмата Самовработување (претприемништво) ДОО 2024 година

повеќе

Ранг листа за Самовработување (Претприемништво) на лица корисници на грант 2021

повеќе

Кредитирање на правни субјекти 2020
повеќе...
Обуки за возачи за Ц и Д - категорија 2020
повеќе...
Самовработување со кредитирање 2020
повеќе...
Обуки за побарувани занимања 2020 

повеќе...
Обуки за развој на дигитални вештини  2020
4.1 Обуки за напредни ит вештини
4.2 Обуки за напредни ит вештини (кофинансирање)
4.3 Пилот мерка за обуки за напредни ит вештини (со кофинансирање) за нелиценцирани спроведувачи на обуки
повеќе...
Вработување и раст на правни субјекти 2020
повеќе...
Субвенционирање на плати во 2020 година
повеќе...
ПРАКТИКАНСТВО 2020
повеќе...
ПОДДРШКА ЗА САМОВРАБОТУВАЊЕ (ПРЕТПРИЕМНИШТВО) 2019

повеќе...
ОБУКИ ЗА РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ 2019
4.1. Обука за напредни ИТ вештини
4.2. Обука за напредни ИТ вештини со кофинансирање
повеќе...