MK | AL | EN

KALLËZIM I MBROJTUR I BRENDSHËM NË APRMV

Të autorizuarit për kallëzim të mbrojtur të brendshëm dhe të dhëna për të autorizuarit në APRMV

Irena Teshik – Drejtuese e Departamentit të Revizionit të Ligjshmërisë së Punës dhe

Edvin Mukovi - Shef i Departamentit të Çështjeve Pronësore dhe Juridike

E-mail: ukazuvaci@av.gov.mk