MK | AL | EN

Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut është një institucion publik që kryen veprimtari profesionale, organizative, administrative dhe aktivitete të tjera në lidhje me punësimin dhe sigurimin në rast të papunësisë dhe ofron mbështetje, ndihmë dhe shërbime për pjesëmarrësit e tregut të punës.

Selia e agjencisë është në Shkup.

MENAXHIMI

UDHËHEQJA

ORGANOGRAMI