MK | AL | EN

RREGULLORET

Procedura e brendshme për zbatimin e procedurave të furnizimit publik dhe të realizimit të kontratave publike

Rregullore e Organizimit të Brendshëm të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Rregullore e Plotësimit të Rregullores së Organizimit të Brendshëm të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rregullore e Ndryshimit dhe e Plotësimit të Rregullores së Organizimit të Brendshëm të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rregullore e Sistematizimit të Vendeve të Punës në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rregullore e Ndryshimit dhe e Plotësimit të Rregullores së Sistematizimit të Vendeve të Punës në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rregullore e ndryshimit të Rregullores së Sistematizimit të Vendeve të Punës në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Rregullore e Mbajtjes së Evidencave në Fushën e Punës

Rregullore e Formës, e Përmbajtjes dhe e Mënyrës së Mbajtjes së Regjistrave

Rregullore e Ndryshimit dhe e Plotësimit të Rregullores së Formës, të Përmbajtjes dhe të Mënyrës së Mbajtjes së Regjistrave

Rregullore e Ndryshimit të Rregullores së Formës, të Përmbajtjes dhe të Mënyrës së Mbajtjes së Regjistrave

Rregullore e Kritereve dhe e Mënyrës së Dhënies së Fondeve të Pakthyeshme nga Fondi i Posaçëm i Përmirësimit të Kushteve të Punësimit dhe të Punës së Personave me Aftësi të Kufizuar.

Rregullore e Ndryshimit dhe e Plotësimit të Rregullores së Kritereve dhe të Mënyrës së dhënies së Fondeve të Pakthyeshme nga Fondi i Posaçëm i Përmirësimit të Kushteve të Punësimit dhe të Punës së Personave me Aftësi të Kufizuar.

Rregullore e Aftësimit në Punë e Personave me Aftësi të Kufizuar

Rregullore e Mënyrës së Kryerjes së Mbikëqyrjes së Dispozitave me Ligjin e Punësimit të Personave me Aftësi të Kufizuar.

Rregullore e Mënyrës së Kryerjes së Mbikëqyrjes së Dispozitave të Ligjit të Punësimit të Personave me Aftësi të Kufizuar.

Rregullore e Kushteve më të Hollësishme dhe e Mënyrës së Sigurimit të një Ndihmësi të Punës për një Person me Aftësi të Kufizuar dhe e Kompensimit Financiar të Ndihmësit të Punës për një Person me Aftësi të Kufizuar.

Rregullore e Mënyrës së Inspektimit të Përdorimit të Parashikuar të Fondeve të Shpërndara nga Fondi i Posaçëm i Përmirësimit të Kushteve të Punësimit dhe të Punës së Personave me Aftësi të Kufizuar.

Rregullore e Mënyrës së Dhëniës së Mendimit në Procedurën e Rregullimit të Qëndrimit të Përkohshëm të një të Huaji për Punë