MK | AL | EN

FSHIRJA NGA EVIDENCA

Fshirja nga evidenca e personit të papunë kryhet nëse personi:

• është i punësuar,

• çlajmërohet vetë nga evidenca,

• nuk paraqitet brenda afatit të caktuar ose nuk i përgjigjet ftesës nga Agjencia për shkaqe të paarsyeshme,

• nuk e ka informuar Agjencinë për marrjen dhe humbjen e të drejtave,

• refuzon të përfshihet në politikën aktive për punësim ose nuk i përmbahet detyrimeve të marrëveshjes aktive të politikës për punësim;

• refuzon punësim adekuat ose të përshtatshëm, refuzon të marrë pjesë në intervistë për punë, nuk tregon interes për të marrë pjesë në intervistë;

• nuk siguron të dhëna të sakta për marrjen e statusit të personit të papunë ose statusin e një pjesëmarrësi në një program aktiv të politikës për punësim,

• ka arsye se pse nuk mund të punësohet përkohësisht,

• është në paraburgim për më shumë se gjashtë muaj ose fillon të vuajë dënim me burg prej gjashtë muajsh ose më shumë,

• zbulohet nga organi i inspektimit se punon kundër ligjit,

• nuk kërkon punë në mënyrë aktive,

• refuzon të nënshkruajë plan individual për punësim,

• plotëson kushtet për pension,

• i skadon leja personale për punë të një të huaji,

• fillon të kryerje veprimtari artizanale, bujqësore, blegtorale ose ndonjë aktivitet tjetër,

• refuzon të punësohet që të kryejë punë publike dhe

• largohet për të kryer shërbimin ushtarak vullnetarisht.