MK | AL | EN

PROGRAMET PËR PUNËSIM  

Programi për vetëpunësim

Subvenciоnim të punësimit

Pilot-programi për subvencionimin e uzufruktit të tokës bujqësore shtetërore pa ia ndryshuar përmbajtjen. 

Programi për përgatitje të punësimit

Trajnim me një punëdhënës të njohur

Trajnim me një punëdhënës të njohur me subvencionim

Trajnim për të përmbushur kërkesat e tregut të punës

Trajnim i avancuar i aftësive të IT-së

Praktikë si përvojë e parë e punës në punësim

Edukimi për të filluar një biznes

Anketë për vende të lira pune

Organizimi i punëve publike

Projekti për vetëpunësim me kredi